S’aprova el Reglament que regula el funcionament del Registre Nacional de Voluntats Anticipades

El Govern, a proposta del ministre de Salut en funcions, Carles Alvarez, ha aprovat el Reglament que regula el funcionament del Registre Nacional de Voluntats Anticipades. Aquesta normativa desplega l’acompliment de la Llei del 2017 de drets i deures dels usuaris i dels professionals del sistema sanitari i de la història clínica així com de la Llei d’òrgans, cèl·lules, teixits i sang, aprovada el passat desembre.

Tal com ha explicat el secretari d’Estat de Salut en funcions, Joan León, aquest Reglament ha de facilitar el coneixement de l’existència dels Documents de Voluntats Anticipades (DVA) i l’accés als mateixos així com la seva consulta, per part dels professionals sanitaris responsables de l’assistència. Els DVA inscrits al registre s’incorporaran a la història clínica compartida de l’usuari. El Reglament desenvolupa el procediment d’inscripció al Registre Nacional de Voluntats Anticipades mitjançant sol·licitud d’inscripció que es presenta a tràmits i resolució de la inscripció per part del responsable del registre.

El Registre Nacional de Voluntats Anticipades, adscrit al Ministeri de Salut, es va crear, a partir de l’aprovació el 2017 de la Llei de drets i deures dels usuaris i dels professionals del sistema sanitari i sobre la història clínica, com a registre on s’inscriuen els documents de voluntats anticipades.

El Document de Voluntats Anticipades (DVA), és l’eina que serveix per donar a conèixer els desitjos i voluntats de la persona perquè, en un futur, davant de determinades situacions sanitàries en què no estigui en condicions de poder expressar la seva voluntat, els professionals sanitaris que l’assisteixin puguin tenir-los en compte i aplicar-los en la mesura que sigui possible.

El DVA pot determinar instruccions com no perllongar de manera artificial la vida amb tècniques de suport vital com la ventilació mecànica o la reanimació cardiopulmonar, no rebre tractaments de suport ni teràpies que ja no siguin útils o demanar l’administració de fàrmacs per pal·liar al màxim el dolor i patiment.

Aquest Document també és un instrument per donar a conèixer instruccions o indicacions de la persona perquè es tinguin en compte amb posterioritat a la seva mort. En aquest sentit i tal com preveu la Llei d’òrgans, cèl·lules, teixits i sang l’oposició al consentiment presumpte per a la donació d’òrgans i teixits un cop difunt es pot expressar a través d’aquest document.

Qualsevol ciutadà de setze anys o més pot emetre un document de voluntats anticipades. De la mateixa manera, té dret a designar un representant com a interlocutor amb el metge o l’equip sanitari perquè el substitueixi i vetlli pel compliment de les voluntats anticipades.

Atorgament dels DVA

Es pot atorgar el document per escrit i davant de tres testimonis, majors d’edat i amb plena capacitat d’obrar. Almenys dos d’aquests testimonis no han de tenir relació de parentiu fins a segon grau, ni familiar per raó de matrimoni o situació de fet equivalent, ni poden estar vinculats per relació patrimonial amb l’atorgant. També preveu que puguin ser professionals sanitaris però que no estiguin directament vinculats a la seva assistència directa. De la mateixa manera, es preveu atorgament davant de notari.

Leave A Comment